REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ LUB FILM

1

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie. 

2

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu o szkole oraz o kierunkach i typach, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

3

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

4

 1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Praca zgłoszona do konkursu może być wykonana w formie prezentacji w programie PowerPoint oraz w postaci filmu. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji lub w filmie powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Czas trwania prezentacji lub filmu do 10 minut.

5

 1. Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczyciela organizującego konkurs: Anny Lenartowicz. Prace przyjmowane będą do dnia 23.03.2018r. wyniki ogłoszone zostaną 09.04.2018r.

6

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

6.1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

6.2. Oceniana będzie również:

 • estetyka i efekt wizualny,
 • zawartość prezentacji lub filmu,
 • grafika i cała szata graficzna,
 • przejrzystość,
 • techniczna poprawność wykonania.

7

 1. Uczniowie, którzy oddadzą poprawnie wykonane prace w ustalonym powyżej terminie otrzymają cząstkową ocenę celującą z informatyki w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego lub z wybranego przez siebie przedmiotu zawodowego w przypadku uczniów z technikum nr 1. Dodatkowo uczniowie, których prace nagrodzone zostaną I i II miejscem, otrzymają podwyższoną o jeden stopień ocenę na koniec roku szkolnego z informatyki w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego lub z wybranego przez siebie przedmiotu zawodowego w przypadku uczniów z technikum nr 1.

8

       8. Postanowienia końcowe

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.