foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin

 rekrutacji do liceum ogólnokształcącego i technikum

klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie

na roku szkolnym 2020/2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych został opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).
 4. 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Zarządza się, co następuje:

Rekrutację kandydatów do oddziałów klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum przeprowadza się na następujących zasadach:

 

 • 1.Rekrutacja zasadnicza-terminy
 1. od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia;
 2. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
 3. świadectwo ukończenia szkoły,
 4. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 5. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 6. inne dokumenty wymagane przez szkołę w procesie rekrutacji (np. potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad, kartę informacyjną o uczniu, opinię trenera itp.),
 7. od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkoły.
 8. do 4 sierpnia 2020 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 9. 12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 10. od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 11. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 12. 19 sierpnia 2020 r. do godziny 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 13. 19 sierpnia 2020 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 

 

 • 2. Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego i technikum
 1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum odbywa się na podstawie sumy punktów, której składnikami są:
 1. punkty uzyskane za oceny z wybranych przedmiotów świadectwa ukończenia szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły–maksymalnie 100 punktów,
 2. punkty uzyskane w wyniku egzaminu zewnętrznego –maksymalnie 100 punktów,
 3. dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną –maksymalnie 15 punktów.
 1. Punkty za świadectwo i egzamin zewnętrzny obliczane są według osobnych kryteriów dla absolwentów szkoły podstawowej podanych w poniższej tabela

Tabela 1

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z 1 przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z 2 przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty z egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wyniki z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 1. Punkty za oceny na świadectwie ustalone są wg poniższej skali:
 2. ocena celująca – 18 punktów,
 3. ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 4. ocena dobra – 14 punktów,
 5. ocena dostateczna – 8 punktów,
 6. ocena dopuszczająca – 2 punkty.
 1. Lista wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły wg wybranej szkoły:

Tabela 2 Wybrane przedmioty dla liceum ogólnokształcącego

Profil

Przedmiot 1

Przedmiot 2

biologiczno - chemiczny

chemia

biologia

ogólny

wiedza o społeczeństwie

geografia

humanistyczny

język polski

historia

matematyczno - fizyczny

fizyka

matematyka

Tabela 3 Wybrane przedmioty dla technikum

Zawód

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Technik informatyk

matematyka

informatyka

 1. Kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów za dodatkowe kryteria ustalone przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, w tym
 2. za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
 3. miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
  • międzynarodowym (miejsca 1-8),
  • krajowym (miejsca 1-6),
  • wojewódzkim (miejsca 1-3),
  • powiatowym (miejsca 1-3),
 4. miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
  • międzynarodowym,
  • krajowym,
  • wojewódzkim,
  • powiatowym,
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum ogólnokształcącego i technikum niezależnie od innych kryteriów. Szczegółowy wykaz zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony jest przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i publikowany na stronie http://www.kuratorium.szczecin.pl.
 6. O przyjęciu do liceum ogólnokształcącego i technikum będzie decydowała kolejność na liście ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym i ilość miejsc.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 8. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 9. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 10. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem podpisani

Dębno, 20 maja 2020 r.

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.