foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin

 rekrutacji do klasy pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie

na roku szkolnym 2020/2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych został opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1737);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).
 4. 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

Zarządza się, co następuje:

Rekrutację kandydatów do oddziałów klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się na następujących zasadach:

 • 1.Rekrutacja zasadnicza-terminy
 1. od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia;
 2. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 1500 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
 3. świadectwo ukończenia szkoły,
 4. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
 5. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 6. inne dokumenty wymagane przez szkołę w procesie rekrutacji (np. potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad, kartę informacyjną o uczniu, opinię trenera itp.),
 7. od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkoły.
 8. do 4 sierpnia 2020 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 9. 12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 10. od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 11. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 12. 19 sierpnia 2020 r. do godziny 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 13. 19 sierpnia 2020 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 

 • 2. Rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 2. Młodociani pracownicy kierowani są do szkoły przez zakład pracy, z którym podpisali umowę o pracę.
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem podpisani

Dębno, 20 marca 2020 r.

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.